Taith 11 Milltir

Taith 11 Milltir – Darganfod peirianneg anhygoel Gogledd Ddwyrain Cymru gyda Techniquest Glyndŵr yr haf yma!

Mae’n bleser mawr gan Techniquest Glyndŵr o gyhoeddi ein bod wedi ein dewis fel un o dderbynwyr grantiau dyfeisgar 2019 yr Academi Peirianneg Frenhinol. Caiff y grantiau eu rhoddi i brosiectau sy’n cyflwyno peirianneg mewn ffyrdd newydd a chyffrous i gynulleidfaoedd amrywiol ledled Prydain.

Mae ein prosiect, “Taith 11 Milltir – Darganfod Peirianneg Anhygoel Gogledd Cymru” yn gyfres o ddigwyddiadau er mwyn clodfori treftadaeth peirianneg unigryw Traphont ddŵr a Chamlas Pontcysyllte. Eleni mae’n dathlu 10 mlynedd fel Safle Treftadaeth y Byd UNESCO.

Bydd Techniquest Glyndŵr yn datblygu gweithdai rhyngweithiol a gweithgareddau ymarferol sy’n addas i’r teulu i gyd. Bydd y gweithgareddau yn ymdrin â’r beirianneg anhygoel sy’n gwneud y gamlas 11 milltir, gyda dwy draphont ddŵr, mor arbennig. Yna, byddwn yn cynnig y digwyddiadau hyn am ddim mewn digwyddiadau cymunedol ac ysgolion yr ardal o Fehefin-Hydref eleni. Drwy gynnal y digwyddiadau hyn, ein nod ydy gofalu bod cymunedau’r fro yn ymwneud â threftadaeth peirianneg gref yr ardal. Yn ogystal, ein bwriad ydy cynnig cipolwg ar gyfleoedd cyfredol yn ymwneud â pheirianneg drwy gydweithio gyda pheiriannwyr lleol o sefydliadau diwydiannol, academaidd a phroffesiynol i gynnig y gweithgareddau.

Bydd y gweithgareddau hyn yn cyfrannu tuag at gyfres fwy eang o ddigwyddiadau a fydd yn digwydd ledled y rhanbarth eleni er mwyn coffáu 10 mlynedd ers cofrestru’r Gamlas a’r Draphont Ddŵr fel Safle Treftadaeth y Byd. Byddwn yn cynnal y digwyddiadau ar y cyd gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy a’r Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, ymysg eraill (i weld rhestr lawn y digwyddiadau a gweithgareddau, ewch i …)

Mae Techniquest Glyndŵr yn chwilio am beiriannwyr ar hyn o bryd i gydweithio gyda nhw ar y prosiect hwn. Y gobaith ydy eu bod yn helpu i gynnal y gweithgareddau ac yn gweithredu fel arbenigwyr y diwydiant er mwyn i gynulleidfaoedd gyfarfod ac ymwneud gyda nhw. Bydd y peiriannwyr sy’n cymryd rhan yn y prosiect yn elwa o gefnogaeth, gwybodaeth a hyfforddiant pwrpasol gan Techniquest Glyndŵr a fydd yn rhoi hwb i’w hyder, yn gyfle iddyn nhw gydweithio gyda gwahanol bobl a gwella’u sgiliau ymwneud â’r cyhoedd eu hunain. Yr unig beth y byddwn yn gofyn gennych chi ydy eich bod yn ymroi i fynychu un sesiwn hyfforddi 90 munud o hyd ac un digwyddiad fel rhan o’r prosiect. Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol arnoch chi!

Unrhyw beiriannwyr sy’n dymuno gwirfoddoli fel rhan o’r prosiect a helpu gyda’r digwyddiadau hyn, ynghyd ag unrhyw ysgolion, grwpiau cymunedol neu drefnwyr digwyddiadau yn yr ardal sy’n dymuno gwybod mwy am y gweithgareddau hyn, cysylltwch gyda Hannah Marubbi (Hannah@tqg.org.uk) neu Dawn Pavey (dawn@tqg.org.uk) yn Techniquest Glyndŵr, neu ffoniwch 01978 293948 / 01978 293400 i siarad gydag un ohonom ni.
Sesiynau hyfforddi ar y gweill:

Dydd Mercher, Mehefin y 12fed 2019
- 15:00-16:30 yn Techniquest Glyndŵr, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam, LL11 2AW

Dyddiadau i’w cadarnhau
- Beth am ein gwahodd ni i gynnal sesiwn hyfforddi yn eich gweithle chi

Digwyddiadau ar y gweill:

Diwrnod Cenedlaethol y Byd Merched yn y diwydiant Peirianneg – Dydd Gwener, Mehefin yr 21ain 2019
- 09:00-15:00 yn Techniquest Glyndŵr, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam, LL11 2AW

- Cyfle i helpu gyda chynnal gweithgareddau i ddisgyblion sy’n ferched 12-14 oed. Ymysg y gweithgareddau mae gweithdy ‘Taith 11 Milltir’, gweithdy roboteg Crumblebot a’r Bont ICE.

Diwrnod hwyl i ddathlu Safle Treftadaeth y Byd –Dydd Sadwrn, Mehefin y 29ain 2019
- 10:00-16:00 yng Nghanolfan Gymunedol Basn Trefor, Trefor, LL20 7TY

Cyfle i helpu gyda chynnal y gweithgareddau cymunedol ‘Darganfod Peirianneg Anhygoel’ i deuluoedd

Eisteddfod Genedlaethol – Dydd Llun y 1af – Dydd Sul y 7fed o Orffennaf 2019
- 09:00-16:00 ym Mhafiliwn Llangollen, Llangollen, LL20 8SW

Cyfle i helpu gyda chynnal gweithgareddau cymunedol ‘Darganfod Peirianneg Anhygoel’ ar gyfer teuluoedd a grwpiau ysgol.
- Rhan o stondin Safle Treftadaeth y Byd ehangach yn yr Eisteddfod ar y cyd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, Tŷ Pawb ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.